Předmět poskytuje studentům praktické rady i teoretické informace o postupu při zadávání, zpracování, odevzdávání a obhajobě absolventské bakalářské práce. Studenti mohou konzultovat volbu tématu, vymezení výzkumného problému, zvolené metody výzkumu, zpracování získaných dat, vyhodnocování výsledku atd. Předmět je postaven na aktivním konzultování ze strany studujících. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Studující po absolvování předmětu bude: a) rozumět požadavkům, které klade fakulta na kvalitu i formální náležitosti bakalářských prací, b) umět vysvětlit, jak je potřebné pracovat s literaturou a zdroji, jak je citovat, c) schopen rekapitulovat požadavky na přípravu k jednotlivým konzultacím u vedoucího práce. Odborné dovednosti: Studující bude umět: a) formulovat výzkumné téma, b) generovat teoretické i empirické cíle a výzkumné otázky, c) aktivně si dohledávat potřebné aktuální výsledky výzkumů metodou EBP (Evidence-Based Practice), d) bude schopen pod vedením sestavit a následně realizovat jednoduchý empirický výzkumný projekt, e) zvládne praktickou přípravu jednoho návrhu nápravného opatření pro definovanou cílovou populaci, f) zvládne přípravu PPT prezentace k obhajobě. Obecná způsobilost: Absolvent je schopen koncipovat a realizovat základní empirická šetření, zpracovat empiricky orientovaný ošetřovatelský projekt a pracovat metodou EBP. Je způsobilý kooperovat na složitějších výzkumných projektech v klinické ošetřovatelské praxi. Disponuje obecnými způsobilostmi pro výzkum v ošetřovatelství. Kompetence: Absolventi studia oboru Všeobecná sestra jsou připraveni pro naplňování role sestry - výzkumníka a inovátora. Na elementární úrovni umí připravit, realizovat, prezentovat a obhájit jednoduchý projekt.