Předmět je určen k základní orientaci v problematice sociální práce s osobami se statusem žadatele o mezinárodní ochranu, azylanta či členy etnických či subkulturních skupin. Cílem předmětu je předání informací o potřebách migrace, migračních vlnách a imigračních politik. Dále budou studenti seznámeni s mezinárodní, eurounijní a českou legislativou vztahující se k migraci, uprchlictví, mezinárodní ochranou a azylem. Předmět seznamuje studenty s vybranými přístupy sociální práce s definovanými skupinami jak ve státních institucích tj. zřízených Ministerstvem vnitra České republiky, tak v institucích nestátního neziskového sektoru. Největší pozornost je věnována důvodům vedoucím k migraci, postavení uprchlíka ve společnosti, definování jeho základních fyzických, sociálních a psychických potřeb, jenž může poskytovat sociální práce. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v základních interkulturních odlišnostech v přímé interakci s klientem s odlišného etnokulturního prostředí. Student bude schopen si uvědomit potřebu kulturní senzitivity, nebezpečí egocentrismu, předsudků a stereotypů. Výstupy: Odborné znalosti: Student umí definovat a uvědomovat si základní pojmy z oblasti interkulturní komunikace, specifické práce s jedinci z odlišného kulturního prostředí. Student umí popsat nebezpečí kulturního šoku a způsob jeho eliminace, zná základní faktory odlišných neverbálních komunikací vycházejících z odlišných sociokulturních prostředí. Ovládá základní uprchlickou a migrační legislativu v rámci České republiky a Evropské unie. Odborné dovednosti: Student je schopen správně komunikovat s osobami z odlišného etnokulturního prostředí s vysokou dávkou kulturní senzitivity. Dokáže popsat jednotlivé kroky azylového řízení a Státního integračního programu a případným klientům správně poradit. Obecná způsobilost: Student chápe kulturní či etnickou diverzifikaci společnosti jako výhodu v globalizovaném světě. Je schopen jednat s uvědomovaným nebezpečím kulturních předsudků či stereotypů s nebezpečím diskriminace.