Předmět seznamuje studenty se zásadami péče o dítě a příslušnými diagnostickými a ošetřovatelskými postupy. Zdůrazňuje specifika péče o dítě ve srovnání s jinými typy ošetřovatelské činnosti. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student je schopen popsat postupy a principy ošetřovatelské péče u dětí s různými typy onemocnění a úrazů. Dokáže charakterizovat ontogenetické zvláštnosti dětského věku. Odborné dovednosti: Student umí adekvátně pečovat o děti s různými typy onemocnění a úrazů, jakož i o děti zdravé. Je schopen účinně zasahovat u akutních i chronických stavů v rámci svých kompetencí. Obecná způsobilost: Student je připraven poskytovat péči dětem s různými biopsychosociálními charakteristikami a potřebami. Kompetence: Po absolvování předmětu je student způsobilý aktivně pečovat o dítě metodou ošetřovatelského procesu v rámci kompetencí daných legislativou.