Obsah předmětu nabízí hlubší teoretické zázemí na úrovni příslušného stupně vzdělání, které souvisí s aktuálními a obecně platnými společenskými tendencemi v prostoru střední a východní Evropy, jež patří ke klíčovým otázkám sociální inkluzivity. Ta se dotýká cílené aktivní podpory v základních oblastech kvality života lidí z menšin, jimž bezprostředně hrozí sociální exkluze, anebo již sociálně exkludováni jsou. Pozornost je věnována objektivně kritickému, analyticko-syntetickému a komparativnímu přístupu k politickému aspektu tzv. kodaňských kritérií v rámci územně vymezenému a strategicky či koncepčně uchopenému fenoménu sociální inkluze cílových skupin, k nimž primárně náleží příslušnost k menšině. Spojnicí jednotlivých celků předmětu je denotační a konotační teoretické vymezení a sociologická interpretace fenoménu sociální inkluze. Předmět tak navazuje na již získané znalosti, dovednosti a příslušné kompetence, které student získal absolvováním bakalářského studia.