ÚVSRP - Akademický rok 2016/2017

Předmět má prohlubovat schopnost studentů aktivně, plynule a správně se vyjadřovat v běžných životních situacích i situacích vázaných k profesi. Zdokonaluje schopnost porozumění psaným dokumentům v příslušných oblastech, vede studenty k aktivnímu užívání anglického jazyka. Konverzace v předmětu přispívá nejen k rozšíření kompetencí v mezinárodní komunikaci, ale též ke kultivování mateřského jazyka na základě uvědomění si lexikálních, gramatických a stylistických souvislostí.